Стратегия на кондиционната подготовка по JK Fit Motion – част 1

You are currently viewing Стратегия на кондиционната подготовка по JK Fit Motion – част 1

Програмите за кондиционна подготовка, които предлага „JK Fit Motion – Professional“ са изложение на реално използваното от нас в практиката със спортисти от различни спортове (виж https://julian-karabiberov.com/podgotovka/sastezateli/). За да бъдат полезни във вашият спорт, те трябва да бъдат съобразени с неговата специфика, както и с тази на всеки отделен състезател. Разнообразието на използваните тренировъчни форми задължава реализиращият ги кондиционен специалист да познава в детайли техническите им елементи, подробно обяснени в други наши учебни помагала – виж JK Fitness – спортна литература.
На първо място, за да се постигнат високи и стабилни резултати, състезателят трябва да е здрав и устойчив на травми. Детайлното изучаване на най-необходимите превантивни упражнения, използвани в кинезитерапията, са първата задължителна стъпка. Успоредно с това е необходимо детайлно да се разучат и упражненията за подвижност в мобилните звена и гъвкавост в ставите, равновесие, баланс и координация, по-голямата част от които попадат в класа на кинезиотерапевтичните и гимнастическите средства.

Укрепвайки мускулите на цялото тяло, вкл. дълбоките – стабилизатори, фиксатори, антагонисти и най-вече ротатори, на които не може да се въздейства пълноценно при основните силови упражнения със свободни тежести, ще подготвим опорно-двигателния апарат за високоамплитудни комплексни, разнообразни движения в различни посоки без опасност от контузии. Тези упражнения няма да ви подготвят функционално за интензивната игра, но ефектът от тях върху функциите на мускулните клетки остава осезателен, след като те прерастнат в сложни, комплексни динамични действия, примери за което вече дадохме в други наши публикации. Ползата от превантивно-стабилизиращите упражнения е особено голяма за регулацията на налягането в коремната кухина и тазовото дъно, където вече подчертахме се концентрира енергия за оптимизиране взаимодействието на мускулите на цялото тяло чрез миофасциалната мрежа. Комбинираното прилагане на превантивно-стабилизиращи, равновесни и за мобилност упражнения ще подобрят общото здраве и игрово представяне в условия на повишена функционална съгласуваност между мускули, кости, сухожилия и стави.

На второ място, за да се провежда качествена силова подготовка, трябва обстойно да се познава техниката на изпълнение на тежкоатлетическите упражнения. Масово използваната тренировъчно културистична методика дава своите ползи само в началото на подготовката, след което се превръща в стопер на развитието. Въпреки това реалният ефект от нея в процеса на овладяването на перфектните техники на силовите упражнения с тежести не може да се отрече, както и ползата за постигане на саркоплазмена хипертрофия и локална силова издръжливост. В това отношение, интегрирането на прости тренировъчни движения със сложни такива, но със значително по-висока интензивност, се явява предпоставка за действително ефективна тежко-силова тренировка, провеждана от специалистите в спорта
„вдигане на тежести“. В „Бързо или бавно“ в книгата ни „Кондиционната подготовка във волейбола“ сме показали, че най-важният показател на тренировъчните натоварвания – интензивността, не се определя само от тежестта на използвания уред, а и от скоростта, с която се работи в двете фази на движенията. В тази връзка предлагаме при подчертано скоростни движения, силата да се измерва не в килограми, а в
нютони = кг x м/сек (виж. фиг 1).
Отново дебело подчертаваме, че базовите тежкосилови регионални упражнения със свободни тежести (тяга, полуклек, изтласкване, изхвърляне), изпълнявани с околомаксимални и максимални тежести трябва да стоят в основата на силовата подготовка. Именно те са тези, които ще решат задачите с повишаване на максималната и стартова сила и респективно с мощността на усилията и взривната сила. Запомнете обаче, че вашата цел не е състезателят ви да стане максимално силен за да вдига тежести, а да стане достатъчно силен чрез тежестите, за да е мощен и взривен, за да може да отскача на максимална височина! Ако за щангиста, функционалността на мускулите се изразява в концентриране на максимално напрежение в тях за кратко време с цел преодоляване на максимални тежести, то за волейболиста функционалността на мускулите трябва да обслужва игровата ефективност. За това в силовата тренировка изградете просто възможностите на мускулите да генерират голямо напрежение! Препоръчваме ви внимателно да се запознаете с вариантите на бавно-динамичната силова тренировка, още повече, че българската методика е една от най-добрите в света. Научните изследвания на български специалисти върху контрастните методи показаха необходимостта от използването им с цел проявление на генерираната от мускулите сила от сравнително бавни, в бързи скоростни двигателни действия, такива каквито трябва да са по време на игра.
Спецификата на проявление на състезателните усилия във волейбола, а и на който и да е подобен спорт, налага да се изучат и правилните техники на изпълнение на естествените плиометрични и балистични упражнения от леката атлетика. Това се обосновава с факта на съществуващата тясна връзка на скоковите, спринтово-беговите движения и хвърлянията с редица действия във волейболната игра – най-голямата полза от лекоатлетическата подготовка идва от вграждането на скоростно-динамичен елемент във волейболните движения, т.е. в тяхното скоростно проявление. Няма по-добра методика за развиване на бързината от лекоатлетическата. Всички други форми за въздействие върху това двигателно качество, вкл. така нашумелите в практиката бегови упражнения на легнала стълбичка, или каквито и да са форми на функционален фитнес, бокс, игра и т.н. не ще дадат 100% ефект, заради това, че всеки допълнителен дразнител лимитира и забавя изпълнението, въпреки изискването за максимална скорост. Работи на „чисто“, за да станеш бърз! Всичко като цел и краен резултат от цялостната тренировъчна работа за двигателни качества в спортните игри се свежда до бързината. Разликата в бързината на изпълнение на чисто лекоатлетически движения и такива с по-висока координационна сложност, говори за наличието на резерв от скорост, който трябва да бъде усвоен в специфичните, или специални игрови условия с топка.
На трето място считаме, че именно скоростно-силовите упражнения от спорта Лека атлетика ще ви помогнат да оползотворите ефективно изградената сила с тежкоатлетическите средства и методи и директо ще повишат така нужната бързина във всички специални движения – отскок, забиване, сервиз, придвижване, реакция. Това означава, че градите функцията на мускулите да бъдат бързи. Затова вградете скоростта в наличната сила и си спестете времето в размисли, че волейболистът не е лекоатлет. Използвайте ефективно средствата на леката атлетика, за да подобрите скоростта на волейболните действия в игра. Не разчитайте само на играта, защото топката е лимитиращ бързината фактор. Не разчитайте и само на функционално-координационните упражнения, защото тяхната координационна
сложност и комплексност при поставени условни задачи за точност и техническа прецизност, също ще са лимитиращ фактор за проявяването на максимална скорост на движенията.
Най-високочестотните вибро-координационни полета на естествените и сравнително прости плиометрични и балистични движения в леката атлетика, вградени в сложно-координационни и по-възможност също високочестотни функционално – специфични и специални движения, ще формират психо-моторния резонанс водещ до красива бърза игра. И тя наистина ще е такава, ако това хармонизира с висока степен на технико-тактическа подготвеност.
Въпреки че редица специалисти се противопоставят на функционално-координационните тренировки, трябва да признаем, че именно те, интелигентно построени, ще ви помогнат да реализирате в игра възможно най-голям процент от двигателните качества, които сте изградили чрез силовата и скоростно-силова тренировка. Трансформирането на наличен психо-моторен потенциал в бърза, динамична игра ще се реализира най-пълно, ако детайлно познавате и използвате многообразието от тренировъчни форми на системата „JK Fit Motion“ – с оглед изучаване на системата провеждаме и специализиран курс в колежа по спорт „Био Фит“.
На четвърто място – функционално-координационните тренировки при относително запазени нива на силата ще са оръжието, което ще интегрира елементите на психо-физическата и технико тактическата подготовка в хармонизирана и балансирана енергийно-информационна система; именно такава система ще бонифицира и игрово предимство. Специализирането и адаптирането на функционално-координационните упражнения към спецификата на играта волейбол, ще ви помогнат да „трансформирате“ достигнатите нива на двигателни качества в способност за ефективното им използване в специални условия (най-вече специална ловкост). Това означава, че ще изградите функциите на мускулите, които директно ще обслужват волейболната игра.

Във връзка с изложеното дотук горещо ви препоръчваме да усвоите в детайли доказаната в практиката наша технология на „прерастване” на статичните и бавно – динамични превантивно-стабилизиращи упражнения в интензивни функционално – координационни тренировъчни средства, респ. в тренировъчни комплекси със специфичен характер!

Следва продължение …..