Приноси за теорията и практиката

Начало / Дейности / Приноси за теорията и практиката

1. Научно аргоментирана е цялостна концепция и тренировъчна програма за кондиционна подготовка в спорта по авторска тренировъчна система “Fit Motion-Profesional”, на примера на спорта волейбол (програмата за кондиционна подготовка е призната за оригинално произведение на авторски продукт, създадено в резултат на творческа дейност под името „Тренировъчна система Fit Motion” – Сертификат №21/02.06.2014, издаден от Патентно бюро гр. Пловдив).
2.   Разработени са иновативни методи и принципи на тренировка, част от които са базирани на иновативен подход използващ закони на квантовата физика.
3. Разработени са цялостни тренировъчни комплекси и модули от средства на тежката атлетика, леката атлетика, функционално-координационни, превантивно-стабилизиращи, балансни и др.
3.  Разработена е авторска тренировъчна зала и спортно-възстановителен комплекс с авторски уреди и съоръжения с цел апробирането на програмния продукт. (Центърът, намиращ се в гр. София, бул. България, жк Бокар 33, функционира от 2006 год.).
4.   Програмният продукт е приложен лично от автора (като кондиционен треньор) в подготовката на клубни и национални отбори по волейбол, както и отделни висококвалифицирани състезатели от други спортове. Постигнатите спортни резултати и ефекта от използването на програмата показват практическата значимост на програмния продукт.
5.   Разработени са от автора учебни програми по кондиционна подготовка за нуждите на образователния процес в Колеж по спорт „Био Фит“ -2010 год., Национална Спортна Академия „Васил Левски“(съвместно с колектив от Катедра „Лека атлетика“) -2015 год. и „Министерството на образованието и науката“- 2013 и 2014 год. Програмите вече се използват в учебно-тренировъчната работа на учебните заведения.

Приноси в силовата подготовка и фитнеса

1. За нуждите на практиката са разработени специфични тренировъчни техники на изпълнение на силови упражнения със свободни тежести  за основните мускулни групи (описани са в учебник „Основни принципи на тренировката с тежести и цикличните упражнения“)
2.   Разработена е цялостна програма за фитнес подготовка и здравословен начин на живот в 4 модулна схема (описана е в монография „Фитнесът“).

Информация за приносите на тренировъчната система “Fit Motion – profesional”

С цел оптимизиране на кондиционната подготовка е разработена иновативна модулна схема на тренировъчна работа съдържаща моделни тренировъчни комплекси,  базирани върху предложени от автора принципи и методи, като: 

• Принципа на “кондиционно потенциране на мускулно-двигателния синергизъм”,  чието практическо реализиране има за резултат последействащи позитивни ефекти на едни двигателни качества върху развитието на други;
• Принципа на “ целенасоченото разнообразие”, изискващ  специфично развитие на съответни двигателни качества и способности  съобразно индивидуалността на състезателя, чрез използване на реално ефективни за целта средства;
• Принципа на  “стабилност и динамичност на системата трениращ-уред”, поставящ изискването за тяхното прецизно синхронизиране в синергиран двигателен комплекс, при който трениращ и уред са в динамично единство и хармония.

Използвани са и други авторски принципи, като тези на “връзката мисъл-действие”, на “свободния ход в силовото натоварване”, на “приоритета и равновесието”,  известния принцип на „единство на физическа и техническа подготовка” и други, описани в специално авторско ръководство.

– „серийно интервално натоварване на малки и големи антагонистични мускулни групи”, състоящо се в изпълнение по интервалния метод на серии комбинирани силови упражнения за големи и малки мускулни групи, като една серия включва изпълнението на две упражнения за големи мускулни групи – напр. гърди и гръб, последвана от серия упражнения за малки групи – бицепси и трицепси, отново големи мускулни групи, напр. предна и задна част на бедрата и т.н.;

– „бавнодинамичен кръгов метод на тренировка (4х10+)”, същността на който е: избират се 10 основни упражнения – за кръгово изпълнение, всяко от които включва 10 повторения; продължителността на единичното движение е 10 сек. – работа в преодоляващ режим /концентрична фаза/ 4 сек., а в отстъпващ /ексцентрична фаза – 6 сек., или сумарно продължителността на серията(подхода) е 10 сек.; втората част – аеробно натоварване по еднократния равномерен или променлив метод в зоната на изграждащата интензивност;

– „бавнодинамичен повторен тренировъчен метод със субмаксимална интензивност и контрастно изпълнение на взривнодинамични усилия“, същността на който е изпълнение на силови упражнения с интензивност 83-88% от максималната с продължителност от 8 секунди (4 сек. концентрични и 4 сек ексцентрични мускулни напрежения и модификации), последвани от 22 сек. почивка и контрастно изпълнение на взривнодинамични упражнения за същите мускулни групи.

– „метод на интензифициране на мускулните усилия чрез работа с един крайник в ексцентричната фаза”, – трениране с един крайник позволява по-добра концентрация на вниманието и участието на повече двигателни единици /ДЕ/, отколкото при натоварване на двата крайника едновременно; този метод изисква: трениране в ексцентричната фаза на движенията с 40% по-голямо съпротивление от максималното, което може да се преодолее еднократно в концентричната; трениране на машини с променливо съпротивление, обезпечаващи участието на възможно най-голям обем ДЕ по цялото протежение на движението в пълния му диапазон; трениране по “бавнодинамичния метод” с 6-секундни ексцентрични контролирани контракции / бавни движения при работа на мускулите в отстъпващ режим/. Много важно условие, свързано с безопасността на двигателния апарат е да се тренира на специализирани машини, работещи на изокинетичен принцип, което обезпечава прецизно моделиране на движенията в биомеханичен план;

– „метод на серийно редуване на изотонични и изокинетични съкращения”, същността на който е след изпълнение до отказ на дадено упражнение със свободна тежест и почивка от 30 сек., да се пристъпи към изпълнение на същото упражнение отново до отказ, но на машина работеща на изокинетичен принцип;

– „метода на последователното активиране на фазични и тонични двигателни единици“, състоящ се от натоварвания с последователно нисходящо-възходящо променяща се интензивност в отделни серии, при брой повторения до отказ и строго регламентирани почивки между подходите.

При разработване на програмния продукт е използвана “стратегия на успоредно-последователно развиване на физическите качества /свързани с физиката на човека/, тяхното прерастване в двигателни качества /рефлектиращи в съответни движения/, последващото им надграждане във възможности за проявлението им, с краен  резултат, тяхното „трансформиране“ в способности за изява в състезателни обстановки”.

Предлаганата тренировъчна схема обхваща преимуществено целенасочената поетапна  тренировъчна работа за развитие на едно или повече определени качества, формирайки функционални основи за усъвършенстване и на други още по-тясно специализирани, имащи значение за играта.  Отдавайки дължимото на общофизическата подготовка и особеното й значение за превенцията  от спортни травми и поддържането на  здравето (като функция на природата, здравето на всеки организъм предполага той да бъде в състояние на постоянна функционална връзка и вибрационно-енергийна хармония  със заобикалящата го среда),  е застъпено становището за целесъобразна  тренировъчна работа върху всички двигателни качества във всеки етап от подготовката. Освен това, стриктно изискване е не само осигуряването на моментно положително тренировъчно въздействие, но и на посттренировъчен /последействащ тренировъчен ефект/ от вече използвани средства върху следващите, които ще бъдат използвани. Така се осигурява наслагване на тренировъчни ефекти и възможност за взаимно потенциране на изгражданите двигателни качества. Този “синергично-потенциращ подход” обезпечава на състезателите възможност да поддържат продължително време достигнато ниво на тренираност, респ. и на спортна форма, особено на фона на рационално включвани кратки разтоварващи тренировъчни микроцикли.

Експериментирани и въведените са тренировъчно-игрови модули, съдържащи структурно гъвкаво подредени комплекси от упражнения, целящи постигане на оптимално, но не задължително максимално ниво на развитие на двигателните качества. Именно на такава основа /в крайна сметка/ се потенцират максимално тези от качествата, които се явяват относително най-значими по ефективност в спортните игри; в частност, става въпрос за ловкостта /силова, скоростна/, способност безусловно обвързана с необходимостта от изпълнение  в игрите на вариативно възникващи „сложни игрови действия”. Практически това означава, че във всеки един тренировъчен етап следва да намират място тренировки, моделиращи състезателни условия.

В разработената концепция е използван индивидуалния подход на работа, в зависимост от генетичните дадености на състезателите. Във връзка с това, последните са диференцирани в два основни типа – силов и скоростен.

Формирането на умения при игра с топка динамично да се използва натрупания вече силово-скоростен потенциал и то  успоредно с изграждането на специални тактико-технически навици, е заложено във всеки от предложените тренировъчни модули. Същите са конструирани на база на три спортно-физиологични принципа:

1. кондиционната подготовка по същество тясно се свързва с мозъчнокоровата и подкорова регулация на движенията, мисловната дейност, индивидуалните психо-аналитични способности и спортния интелект на спортиста;
2. кондиционната подготовка позволява да се изграждат модели на игрови реакции на състезателя, интегриращи в игрово ефективен комплекс, изграждащ се във физическата и технико-тактическата  тренировка;
3. кондиционната подготовка по същество означава реализиране на „майсторски” формиран от спортния педагог /треньор/ тренировъчен алгоритъм. Негов краен резултат е интегрирането на всички /развити до високо ниво/ специфични за спорта двигателни действия в съответни цялостни разигравания, обслужващи игровата стратегия.

Успешно използваната през последните 10 години модулна схема, изградена от моделни тренировки, дава основание да се определи кондиционната подготовка в спортните игри, като целенасочен организационен процес на развиване на структорно-функционалните системи на организма и трансформиране на физическите качества в психо-двигателни способности, обезпечаващи висока координация на двигателните действия и респ.  игрова ефективност. Кондицията от своя страна е, това енергийно-вибрационно състояние и степен на психо-двигателна подготвеност на самоорганизиращата се система-спортист, което осигурява оптималните условия за високо ниво на спортно-техническа изява в състезателна обстановка.

Тренировъчните средства използвани в програмите са по характер общи, специфични и специални с локално, регионално и глобално въздействие – визират се средства от тежката атлетика (силови), от леката атлетика (скоростно-силови и скоростни) и от функционално-координационната тренировка по системата “JK Fit Motion”, последователно и успоредно застъпени по модули. Характерните за последните два модула функционално-координационни средства формиращи движенията в комплекси, са взаимно потенцирани и синергирани в анатомично-биомеханичен и биохимично-физиологичен план с цел възможно най-добро изпълнение на конкретна, сложна двигателна задача. Акцента е върху търсените ползи от скоростното изпълнение на предварително формирани мисловно-програмни комплекси от авторската система “Think Motion”. Използвани са и превантивно-стабилизиращи упражнения, такива за координация, още за равновесна устойчивост и баланс, за мобилност, за третиране на миофасциите, стречинг и др.

Цялостната програма е изградена от 7  блока, всеки със специфична характеристика.