Научно-изследователска дейност

Начало / Дейности / Научно-изследователска дейност

Дисертация – доктор, „Експериментално обосноваване на методиката за развиване на локална и регионална мускулна сила при бегачи на 800 метра“, автореферат, ВИФ, София – 1988.

Книги, монографии, учебни помагала, учебни ръководства

1. Карабиберов, Ю., Г. Лазаров. Силова подготовка в бяганията на средни разстояния. Учебно помагало за специалисти. НСА. 1991;
2. Карабиберов, Ю. и колектив. Учебник по лека атлетика, под редакцията на проф. К. Жалов, НСА.С. 1991;
3. Карабиберов, Ю. Да се научим да караме сърф. Учебно помагало с 5 урока на български и английски език, 1992 (Помагалото не е с научна значимост и е издадено с цел обучение на посетителите нa изграденото от автора „Училище по уиндсърфинг“ във ВС Елените“;
4. Карабиберов, Ю., П. Бонов Атлетическа подготовка в баскетбола, НСА.С. 1993;
5. Карабиберов, Ю. Фитнес. Физическо съвършенство и хармония Монография, 1998;
6. Карабиберов, Ю. и колектив. Учебник по лека атлетика под редакцията на проф. Ст. Стойков. Стр.213-238. НСА ПРЕС. С. 2014;
7. Карабиберов, Ю. Спортно – физиологичен обзор върху тренировката с тежести, учебно помагало, издателство Колеж по спорт „Био Фит“ С. 2012;
8. Карабиберов, Ю. Кондиционната подготовка във волейбола. Монография, издателство Колеж по спорт „Био Фит“ С.2016;
9. Фитнесът – Монография, издателство Колеж по спорт „Био Фит“  С.2016;
10. Техника на аеробните циклични упражнения – издателство Колеж по спорт „Био Фит“  С.2017;
11. Съвременни аспекти на кондиционната подготовка в спорта, Монография, издателство Колеж по спорт „Био Фит“  С.2020.

Научни публикации

Публикации в реферирани в световноизвестни база данни с научна информация:

1. Model for Conditional Training of Elite Female Volleyball Players, Jornal of Applied Sport Sciences, 2020;
2. Development of the motor skills of adolescent volleyball players through using TRX trajning equipment, vol.34, №1, Series on Biomechanics, 2020;
3. Experimental Methods for Development of Elite Volleyball Players’ Explosive Power, Series on Biomechanics, vol.34, №2, 2020

Публикации в български научни списания:

1. Карабиберов, Ю. Изменения на някои параметри при разпределяне на усилията по разстоянията на 800м. в зависимост от квалификацията на спортиста.ВФК 3/1983
2. Карабиберов, Ю. – Вариативността на биомеханичните параметри- фактор за повишаване на резултатите в средните бягания. Треньорска мисъл 6/1983.С.
3. Карабиберов, Ю. – Сравнителен анализ за възможностите на жените и мъжете в бягането на средни и дълги разстояния. Треньорска мисъл 10/1983
4. Карабиберов, Ю. Фактори за усвояемост и вариативност на компонентите дължина и честота на крачката при бягането съобразно скоростно-силовия потенциал на спортиста. ВФК 4/ 1984
5. Карабиберов, Ю. Дисциплината 600м.- основа за специализация в средните бягания. Треньорска мисъл 9/1984
6. Карабиберов, Ю. Скоростно силовите възможности и бягането на 600 метра.Треньорска мисъл 2/1985
7. Карабиберов, Ю. Тест за оценка на силова издръжливост и за прогнозиране на спортният резултат. ВФК. 2/ 1987
8. Карабиберов, Ю. Корелационна структура на скоростно-силовата подготовка на бегачи на средни разстояния. ВФК.5/ 1987
9. Карабиберов, Ю. Локална мускулна сила и силова издръжливост при бегачи на средни разстояния. Треньорска мисъл. 2/1987
10. Карабиберов, Ю. Моделирана ергометрия на специалните бегови качества при бегачи на 800 метра. Треньорска мисъл .11/ 1987
11. Карабиберов, Ю. Отражателен ефект на моделирани тренировъчни натоварвания върху регионалната и локална мускулна сила, силова издръжливост и някои специфични показатели за спортната форма при бегачи на 800 м. Треньорска мисъл. 7/1988
12. Карабиберов, Ю. Нормативна база за оценката на локалната и регионалната сила и на силовата издръжливост на бегачите на 800метра. ВФК 6/1988
13. Карабиберов, Ю. Скоковите упражнения – средство за развиване на скоростно-силовите способности на бегачите на средни разстояния. ВФК 6/ 1989
14. Карабиберов, Ю. Проблеми на силовата подготовка в бяганията на средни разстояния. ВФК 2 /1990
15. Карабиберов, Ю. Планиране, периодизация и разпределяне на средствата за силовата подготовка в годишния цикъл при високо-квалифицирани бегачи на средни разстояния. ВФК 5/1990
16. Карабиберов, Ю. Експериментално обосноваване на нов подход на обучение в часовете по лека атлетика в НСА. Научни трудове на ВИФ, 1990, т.30, с.61
17. Карабиберов, Ю. Спорт за всички – универсален треньор за масов спорт. ВФК 12/1990
18. Карабиберов, Ю. Използване на пулсометрията при изпълнение на специализирания тест за силова издръжливост за оценка функционалното състояние на състезателите в бягането на 800м. ВФК 9/1992
19. Карабиберов, Ю. Програмите за масов спорт – съдържание, принципи, дискусионни моменти. ВФК 7/1992
20. Карабиберов, Ю. Универсален тренажор „Спорт 2“. ВФК 11/ 1992
21. Карабиберов, Ю. Изследване върху някои параметри в дисциплината 800 метра гладко бягане. ТЕМП.8 /1982
22. Карабиберов, Ю. Моделиране подготовката на 13 – 14 годишни момчета с перспективи за развитие в средните бягания. Научни трудове том XXV книга I. 1984
23. Карабиберов, Ю. Нивото на физическата подготвеност и спортния резултат на бегачи на 800 метра мъже. Научни трудове на ВИФ. том XXVI книга III. 1985
24. Карабиберов, Ю. Анализ на физическата подготовка при бегачи с различна квалификация. Научни трудове на ВИФ кн.3. 1986
25. Карабиберов, Ю. – Функционалната асиметрия в развитието на локалните и регионалните силови качества при състезателите в бягането на 800метра.
Научни трудове на ВИФ. Т. ХХVIII.кн. IV . 1988
26. Карабиберов, Ю. Отражателен ефект на скоростно-силовите упражнения върху
аеробните възможности на състезателите в бягането на 800 метра. Научни
трудове на ВИФ. том XXIX. книга IX. 1989
27. Карабиберов, Ю. Специализиран тест за оценка на силовата издръжливост при
бегачи на средни разстояния. Научни трудове на ВИФ. том XXX,кн.? 1990
28. Карабиберов, Ю. Универсален битов тренажор“ Булфит 1“. Спорт и Наука 7/ 1993
29. Карабиберов, Ю. Фитнес- физическо съвършенство и хармония. Спорт и Наука 4/ 1994
30. Карабиберов, Ю. Професионалните тренажори за културизъм и фитнес – кой да изберем. Спорт и Наука 3/ 1995
31. Карабиберов, Ю. Фитнес центровете в България – състояние и перспективи.
Спорт и Наука 12/ 1995
32. Карабиберов, Ю. Нов MLO метод за измерване на количеството подкожни мазнини и определяне на „ идеалното телесно тегло „. Спорт и Наука 5/1996 с.71
33. Карабиберов, Ю. Физическата подготовка на Мария Гроздева за олимпийските игри в Атланта. Спорт и Наука. 2/ 1997
34. Карабиберов, Ю. Оптимизиране на тренировъчните натоварвания в програмите фитнес чрез серийно редуване на малки и големи антагонистични мускулни групи. Спорт и наука. 5-6/ 1997, с.66
35. Карабиберов, Ю. Метод на интервалните скоростни усилия и неговото приложение в културизма. Спорт и наука. 4/1997, с.35
36. Карабиберов, Ю. Изследване на зависимостта между величината на съпротивлението и продължителността на усилието при натоварване със 70% от максималната сила. Сп. Лека атлетика и наука.1-7/ 2007
37. Карабиберов, Ю. Изследване влиянието на фитнес заниманията с аеробна насоченост върху функционалните възможности на сърдечно-съдовата система при студенти. Лека атлетика и наука . бр.1-9/ 2009
38. Карабиберов, Ю.) Изследване динамиката на промените в максималната кислородна консумация (VO2 max) на студенти, занимаващи се с фитнес.
Сп.“Лека атлетика и наука“ бр.1-10/ 2010
39. Карабиберов, Ю. Медицина и футбол, списание, бр. 9/2014 год….тема………?
40.Карабиберов, Ю., „Метод за интензифициране на мускулните усилия чрез работа с един крайник в ексцентричен режим“, сп. Лека атлетика, брой 1(15), 2015
41. Карабиберов, Ю., Наумов, В., Гутев, Г., „Експериментална фитнес методика за развиване на основните физически качества на 16-17-годишни момичета“, сп. Лека атлетика, брой 1(15), 2015
42. Карабиберов, Ю. Кондиционната подготовка в спортните игри по тренировъчната система „Fit Motion – professional“. Спорт и наука, бр.2/2016
43. Карабиберов Ю. Фитнесът и бавно-динамичният метод 4×10+. Спорт и наука, бр.3/2016
44. Карабиберов Ю., Наумов В. Експеримнтиране на фитнес методика за развиване на анаеробната издръжливост на 16-17-годишни момичета, Спорт и наука, бр.4/2016
45. Карабиберов Ю., Кондиционната подготовка на волейболистката Страшимира Филипова, преди заминаването и за Баку през 2015 год., Спорт и наука, бр.4/2016
46. Карабиберов Ю., Последователно активиране на фазични и тонични двигателни единици като метод за комплексно развиване на двигателните качества, Спорт и наука, бр.1/2017
47. Карабиберов Ю., Контрастен силово-скоростен метод а тренировка, Спорт и наука, бр.1/2017
48. Панайотов В., Петков К., Янкова ., Карабиберов Ю., Представяне на компютърен софтуер за регулиране на телесното тегло, Спорт и наука, бр.1/2017
49. Карабиберов Ю., Последователно активиране на фазични и тонични двигателни единици като метод за комплексно развиване на двигателните качества, Спорт и наука, бр.1/2017
50. Карабиберов Ю., Превантивно-стабилизиращите упражнения в кондиционната подготовка в спорта, Спорт и наука, бр.6/2017
51. Карабиберов Ю., Упражнения за равновесна устойчивост и баланс и превантивно-динамизиращи упражнения, Спорт и наука, бр.1/2018
52. Аспекти на кондиционната подготовка за сезон 2016/17 г. на сноубордиста Радослав Янков, Спорт и наука, бр.2/2018
53. Сравнение на мускулната активност  при упражненията клек, напад и български клек, Спорт и наука, бр.3/2018 – втори автор (в съавторство със С. Лазов и В. Панайотов)

Публикации в сп. Атлетика

1. Карабиберов, Ю. Л-Карнитинът. Сп. Лека атлетика, 25-1/2003
2. Карабиберов, Ю. Общо физическа подготовка. сп.“ Лека атлетика“ бр.78/2011
3. Карабиберов, Ю. “JK Nutrition Ecdysterone Tribol”. Сп.“Лека атлетика“ бр.103-1 / 2016
4. Карабиберов, Ю. Силово-скоростните компоненти в кардио-аеробните тренировки“ сп. Лека атлетика, бр.104/2016
5. Карабиберов, Ю. Кардиоаеробните упражнения ходене и бягане Сп.“Лека атлетика“, бр.105-3/2016
6. Карабиберов, Ю. Водносолевия баланс при тренировъчните натоварвания. Сп.“Лека атлетика“, бр.106-4/2016.

Признати за изобретения спортни уреди и съоръжения, притежаващи сертификати за патенти от „Института за изобретения и рационализации“:

1. Патент за изобретение № 50825 от 27.05.1992 год.
2. Патент за изобретение № 60195 от 08.11.1994 год.
3. Патент за полезен модел № 239 от 01.07. 1999 год.

Авторска тренировъчна програма призната за оригинално произведение:

4. Авторска програма за физическа и кондиционна подготовка, притежание на „Сертификат за оригинално произведение на авторски продукт, създадено в резултат на творческа дейност“ :„Тренировъчна система Fit Motion” – №21/02.06.2014
– Патентно бюро гр. Пловдив.

Оторизация от Акредитираната Американска школа за фитнес инструктори и персонални треньори C.O.R.F.I.T., удостоверяваща членството и правата за представляването на школата от Юлиан Карабиберов, на територията на Европа – ATTESTATION – October 20, 2009. Лицензиран преподавател и лектор в C.O.R.F.I.T. (САЩ).

Участие в научни теми, проекти и програми

1. Участие в 3 научни теми по линия на БСФС
Трета награда от конкурс за научни трудове през 1990 год., проведен от ЦС на БСФС.
2. Проект към Отдел СДК на НСА „Васил Левски“ съвместно с C.O.R.F.I.T. (САЩ), за разработване на учебна програма за образователни курсове за подготовка на персонални фитнес треньори по системата на Американската школа C.O.R.F.I.T., 2008 год.
3. Проект на ‚Министерството на младежта и спорта“ и Столична община –  Организиране и провеждане на шосеен пробег „Връбница“ – Столична община,  2006 – 2008 год.
4. Авторски проект за изработване на учебно-тренировъчен център на Спортен колеж – 2008-2009, приет от „Министерство на образованието и науката“ – центърът от 2750 кв.м. е утвърден с издадено разрешително за ползване с учебно-теоретична и спортно-тренировъчна цел през 2010 год.
5. Проект на ‚Министерството на младежта и спорта“ и Столична община – Организиране и провеждане на международен турнир по лека атлетика за деца, юноши и девойки „Цветанка Христова“ – 2009 – 2016 год. по проект на Столична община.
6. Разработена учебна програма по кондиционна подготовка – теория за професията „Треньор“ ,Колеж по спорт „Био Фит“ – 2010 год.
7. Разработена учебна програма по кондиционна подготовка – учебна практика за професията „Инструктор по фитнес“, Колеж по спорт“Био Фит“ – 2010 год.
8. Разработена учебна програма за фитнес и кондиционна подготовка – учебна практика за професията „Инструктор по фитнес“, Колеж по спорт“Био Фит“ – 2010 год.
9. Разработена учебна програма по безопасност и методи за възстановяване – учебна практика за професията „Треньор“ и за професията „Инструктор по фитнес“, Колеж по спорт“Био Фит“ – 2010 год.
10. Разработени учебни програми за фитнес и кондиционна тренировка – учебна практика за професията „Треньор“ ,Колеж по спорт „Био Фит“ – 2010 год.
11. Разработена учебна програма за Фитнес управление и контрол – теория за професията „Инструктор по фитнес“ ,Колеж по спорт „Био Фит“ – 2010 год.
12. Разработена учебна програма за Фитнес тренировка-фитнес състезания – учебна практика за професията „Инструктор по фитнес“ ,Колеж по спорт „Био Фит“ – 2010 год.
13. Разработена учебна програма за провеждане на спортно-тренировъчна практика (производствена практика) за професията „Инструктор по фитнес“ ,Колеж по спорт „Био Фит“ – 2010 год.
14. Участие в разработването на изпитна програма за провеждане на държавни изпити по теория и практика за придобиване на IV-та степен на професионална квалификация за професията „Треньор“, Колеж по спорт“Био Фит“ – 2010 год.
15. Участие в разработването на изпитна програма за провеждане на държавни изпити по теория и практика за придобиване на IV-та степен на професионална квалификация за професията „Инструктор по фитнес“, Колеж по спорт“Био Фит“ – 2010 год.
16. Проект за изработване на образователна програма по фитнес и кондиционна подготовка към „Северноамериканската Фитнес Академия – N.A.F.A.(Канада), 2011 год.
17. Проект към ММС – начално обучение – „Спорт за децата в свободното време” – 2011-2014 год.
18. „Разработка нa Система за оценка на резултатите на учениците по спортна подготовка в спортните училища – помощник инструктор по фитнес“ – Министерство на физическото възпитание и спорта- 2012 год.
19. Разработена учебна програма по професиите „Помощник инструктор по фитнес“, „Помощник треньор“ и „Организатор на спортни прояви и първенства“ за ученици от 11-ти клас в спортните училища – „Министерство на образованието и науката“  – 2013 год.
20. Разработена учебна програма по професиите „Помощник инструктор по фитнес“, „Помощник треньор“ и „Организатор на спортни прояви и първенства“ за ученици от 12-ти клас в спортните училища – „Министерство на образованието и науката“  – 2014 год.
21. „Разработване на Държавни изпитни стандарти за спортните училища по професиите от професионално направление 813 „Спорт“: „Помощник треньор“, „Помощник инструктор по фитнес“ и „Организатор на спортни прояви и първенства“ – Министерство на младежта и спорта – 2014 год.
22. Проект към ММС – клубове – „Програмата за развитие на спортните клубове“ – 2014 год.
23. Разработване на учебна програма по кондиционна подготовка към катедра Лека атлетика при НСА „Васил Левски“ – 2015 год.
24.  Участие в програма Фитнес на НСА“Васил Левски“- 2016 год.
25. Участие в образователен проект „Оптимизиране на учебните програми по физическо възпитание и спорт в СОУ“ – 2016 год.
Научен ръководител на научен проект финансиран от НСА, „Методика за развитие на аеробния капацитет посредством номобарна хипоксия при лекоатлети бегачи на средни и дълги разстояния“, завършен и отчетен, 2017

Участие на международни и национални семинари и конференции

Семинар – турнир по бодибилдинг ILBB Италия, лектор – 1998 год.
Семинар – турнир по културизъм BBSJ Югославия, лектор – 2001 год.
Семинар – Балканско първенство по културизъм и фитнес Истанбул-Турция, лектор – 2001 год.
Семинар на треньорите по лека атлетика, Златибор, Сърбия, лектор – 2011 год.
Семинар на 9-та Международна научна конференция по „Медицина и футбол“ – 2013 год.
Семинари по фитнес и кондиционна подготовка на Американската „Континентална организация на регистрираните фитнес треньори“ C.O.R.F.I.T.(САЩ) – 11 семинара от 1998 до 2008 год.
Международен научен конгрес, 5-ти, „Sport, Stress, Adaptation-Olympic Sport and Sport for All”, НСА, април, 23-25, 2010 год.
Семинари по фитнес и кондиционна подготовка на „Северноамериканската Фитнес Академия – N.A.F.A.(Канада) – „Техники и методи за обща и специфична физическа подготовка на висококвалифицирани спортисти по авторска система Fit Motion“ – 2 семинара, 2012-2013 год.
Семинар по програма на ИИАФ(Международна асоциация на атлетическите федерации) – „Детска атлетика“ – 2015 год.
Семинар по програма на ИИАФ(Международна асоциация на атлетическите федерации) – „Детска атлетика“ – 2016 год.
Gutev G., Karabiberov J., Dimova I., Guteva H., “Modling 110 m. hurdles stride based on sport result factors (men)”, International Congress of Physical Education and Sport Komotini 2016 год.
Lazarov I., Karapetrova R., Joshan F., Karabiberov J., Yaneva A., “Development of the strength abilities of badminton players от athletic focus”, International Congress of Physical Education and Sport Komotini 2016 год.
Международни конференции по Лека атлетика към НСА „Васил Левски“ – 11 бр. (1982, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 2007, 2009, 2010, 2016 год.).
Участие с доклад на международна конференция „Спорт, стрес, адаптация“ – (автори: Бонова И., Карабиберов Ю. , Михайлов В., Петрова Б., Максимов Г., Кисьов К.) на тема  „Сравнителен анализ на промените в кардио-пулмонален тест след продължителна интервална нормобарна хипоксична аеробна тренировка при лекоатлети бегачи на средни и дълги разстояния“, НСА 2018
Лектор на национален семинар по лека атлетика към БФЛА, Горна баня, 2018

Научни ръководства

Дипломни работи в магистърска степен на обучение

1. Стоилов, Стоилов, Уред за развитие на гръбната мускулатура: магистър / Стоил Стоилов; Научен ръководител Юлиан Карабиберов . – София, 1997.
2. Наумов, Венислав, Експериментална фитнес методика за развитие на основните физически качества на 16-17 годишни момичета – магистър / Венислав Наумов; Научен ръководител Юлиан Карабиберов . – София, 2014.
3. Тодоров, Христо, Аеробните и анаеробно-аеробните фитнес методи за оптимизиране на телесния състав на жени – магистър / Христо Тодоров; Научен ръководител Юлиан Карабиберов . – София, 2014.
4. Трифонова Кремена, Влиянието на заниманията с волейбол върху координационните способности на ученици от V до VIII клас – бакалавър/ Кремена Трифонова; Научен ръководител Юлиан Карабиберов . – София, 2016.
5. Бахчеванова Йорданка, Подготовката на МС Йорданка Бахчеванова за световното първенство по фитнес през 2013 година – магистър/ Йорданка Бахчеванова; Научен р-л Ю. Карабиберов . – София, 2016.
6. Колев Т., Развиване на двигателните качества на подрастващи волейболисти чрез използване на тренировъчни уреди TRX, Научен р-л Ю. Карабиберов – София, 2018.

Докторанти

1. Вътков, Николай Георгиев, Развитие на силовата издръжливост при студенти в условията на учебния процес по физическо възпитание и спорт във висшите училища, защитил 2010 год.
2. Наумов, Венцислав, Методика за развиване на скоростно-силови качества при волейболисти, защитил 2019 год.
3. Росица Николова, Методика за фитнес подготовка на мъже във възрастта 40-60 години, защитила 2021 год.

Ръководства на образователни курсове

Ръководител и лектор на образователни курсове за подготовка на персонални фитнес треньори по системата на Американската школа C.O.R.F.I.T. – към ЦСДК на НСА „Васил Левски“ съвместно с C.O.R.F.I.T. (САЩ) – 5 курса, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 год.
Ръководител и лектор на образователни курсове на теми по фитнес и кондиционна подготовка на Американската „Континентална организация на регистрираните фитнес инструктори и треньори“ C.O.R.F.I.T.(САЩ) – общо 12 курса от 1998 до 2009 год.
Ръководител и лектор на образователни курсове за подготовка на персонални фитнес треньори по системата на C.O.R.F.I.T. (САЩ) – към Колеж по спорт „Био Фит“ – 6 курса, 2010 – 2016 год.
Ръководител и лектор на образователен курс за подготовка на персонални фитнес и кондиционни треньори по системата за функционална подготовка “Fit Motion” – към Колеж по спорт „Био Фит“ – 1 курс, 2014 год.

Зам. ръководител и лектор на теми по кондиционна подготовка на спортиста към „Северноамериканската Фитнес Академия – N.A.F.A.(Канада) – „Техники и методи за обща и специфична физическа подготовка на висококвалифицирани спортисти по авторска система Fit Motion“ – 2 курса (45 часа лекции и практико-методически занимания) – 2012-2013 год.

Брой цитирания в научни публикации: 31