Публикации

Начало / За мен / Публикации

Резюмета на научните трудове и статии на доц. Юлиан Карабиберов, представени за участие в обявения от НСА „В. Левски“ конкурс за академична длъжност „професор“ в професионално направление 7.6. Спорт,  специалност Спорт (лека атлетика и кондиционна подготовка), за нуждите на катедра „Лека атлетика“

I. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, 1988 год.

Експериментално обосноваване на методиката за развиване на локална и регионална мускулна сила при бегачи на 800 метра, 150 стр.
Издание на на ВИФ „Георги Димитров“, София.

II. Монография

Съвременни аспекти на кондиционната подготовка в спорта, 2020 год., 397 стр.

III. Публикации и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

1. Model for Conditional Training of Elite Female Volleyball Players
2. Development of the motor skills of adolescent volleyball players through using TRX („Total Resistance exercise“) training equipment

3. Experimental Methods for Development of Elite Volleyball Players’ Explosive Power

4. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHAGES IN THE CARDIO-PULMONARY TEST FOLLOWING A PROLONGED INTERVAL NORMOBARIC HYPOXIC TRAINING OF TRACK AND FIELD MIDDLE AND LONG DISTANCE RUNNERS

5. STUDY OF A SPECIAL CONDITIONING PROGRAM AND ITS EFFECTS ON MAXIMAL OXYGEN CONSUMPTION IN FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS

IV. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

Планиране, периодизация и разпределяне на средствата за силовата подготовка в годишния цикъл на високо-квалифицирани бегачи на средни разстояния

1. Проблеми на скоростната подготовка в бяганията на средни разстояния

2. Спорт за всички – универсален тренажор за масов спорт

3. Използване на пулсометрията при изпълнение на специализирания тест за силова издръжливост за оценка функционалното състояние на състезателите в бягането на 800м.

4. Програмите за масов спорт – съдържание, принципи, дискусионни моменти

6. Универсален тренажор „Спорт 2“

7. Универсален битов тренажор“ Булфит 1“

8. Фитнес- физическо съвършенство и хармония

9. Професионалните тренажори за културизъм и фитнес – кой да изберем

10. Фитнес центровете в България – състояние и перспективи

11. Нов MLO метод за измерване на количеството подкожни мазнини и определяне на „ идеалното телесно тегло

12. Физическата подготовка на Мария Гроздева за Олимпийските игри в Атланта

13. Изследване на зависимостта между величината на съпротивлението и продължителността на усилието при натоварване със 70% от максималната сила

14. Изследване влиянието на фитнес заниманията с аеробна насоченост върху функционалните възможности на сърдечно-съдовата система при студенти

15. Изследване динамиката на промените в максималната кислородна консумация (VO2 max) на студенти, занимаващи се с фитнес

16. Метод за интензифициране на мускулните усилия чрез работа с един крайник в ексцентричен режим

17. Експериментиране на фитнес методика за развиване на основните физически качества на 16-17-годишни момичета

18. Експериментиране на фитнес методика за развиване на анаеробната издръжливост на 16-17-годишни момичета

19. Фитнесът и бавно-динамичният тренировъчен метод 4×10+

20. Кондиционната подготовка на волейболистката Страшимира Филипова, преди заминаването и за Баку през 2015 год.

21. Бавнодинамични методи за силова подготовка използвани в тренировъчната система Fit Motion, сп. Лека атлетика и наука

22. Контрастен силово-скоростен метод на тренировка

23. Последователно активиране на фазични и тонични двигателни единици като метод за комплексно развиване на двигателните качества

24. Представяне на компютърен софтуер за регулиране на телесното тегло

25. Превантивно-стабилизиращите упражнения в кондиционната подготовка в спорта

26. Упражнения за равновесна устойчивост и баланс и превантивно-динамизиращи упражнения

27. Аспекти на кондиционната подготовка за сезон 2016/17 г. на сноубордиста Радослав Янков

28. Сравнение на мускулната активност при упражненията клек, напад и български клек

Публикувана статия от доклад от участие в международна научна конференция, невключена в точкуването от Наукометричните данни:

Development of the strength abilities of badminton players от athletic focus