Научна концепция

Начало / Подготовка / Научна концепция

Модул 1 (базов), Основен атрактор – СИЛА 
Цел и задачи:
– Развиване на локална и регионална сила и силова издръжливост (СИ) на базата на предимно саркоплазмена хипертрофия; разучаване и усъвършенстване на правилната техника на упражненията чрез по-бавни движения; ОФП с цел превенция от травми и подготовка на отделните мускули за по-интензивни натоварвания.
Важна част в модула са превантивно-стабилизиращите упражнения – кинезитерапевтични и гимнастически за равновесие и баланс, за мобилност, третиране на миофасциите, дихателни, за координация, постепенно променящи характеристиките си до превантивно-динамични тренировъчни средства.

Модул 2 (силов), Основен атрактор – СИЛА 
Цел:  Развиване на максималната сила на базата на подобряване на нервно-мускулната координация и  миофибрилна хипертрофия.

Модул 3 (скоростно-силов), Основен атрактор – ВЗРИВНА СИЛА 
Цел: Развиване на сила и скорост („трансформиране“ на силата в скорост).

Модул 4 (трансформиращ), Основен атрактор – БЪРЗИНА
Цел: Развиване на скорост/сила, отскокливост, бързина.

Модул 5 (акумулиращо-стабилизиращ), Основен атрактор – СКОКОВА и СКОРОСТНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Цел: Развиване на ловкост, скокова и скоростно-силова издръжливост, поддържане на бързината.
Трансформиране на двигателните качества в способности за ефективно  изпълнение на игрови действия.

Модул 6 ( реализационен, състезателен), Основен атрактор – ЛОВКОСТ 
Цел: Поддържане нивото на ловкостта и изграждане на способност за бързо, точно и ефективно реализиране на разнообразни специфични двигателни действия в игрова обстановка.

Модул 7 (възстановителен), Основен атрактор – АЕРОБНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Цел:   възстановяване и функционално презареждане /компенсиране/ на организма, подложен на нервно напрежение и енергийно изчерпване през състезателния период.

Точките на пирамидата, бележещи нивото на всяко от качествата в отделните модули, характеризират фазовата траектория на преминаване от едно качествено състояние на системата в друго. Тази поетапна пренастройка, означавана в квантовата физика, “бифуркация”( лат. bifurcus-раздвоен), подчертава нестабилността на системата и във връзка с това възможността за нейна “психо-мускулна синергична реорганизация”, следствие тренировъчни въздействия.

Организмът на човека се разглежда като “динамична система с информационно поведение”( Б.Кадомцев 1990) . Съгласно тази концепция, в процеса на саморегулация на организма се осъществява притегляне на различните тренировъчно формиращи се структурно-функционални системи (траектории) от тази с относително най-висока  функционална устойчивост. В “теорията на хаоса” притеглящата система се нарича атрактор (от англ. to attract – притеглям). Атракторът носи основните белези на функционална способност, но в същото време притеглените от него различни тренировъчно изграждани структурни елементи също оставят повече или по-малко следи. Така в смисъла на механизма “transfer of training” се формира нова, “физиологично адаптирана функционална система”; Всяка система има своя доминанта, носеща информация за поведението.  “Принципът на доминантата” е следван в изложените програми, като приоритетно е възприета работата за едно физическо качество в тренировката и дори в отделния модул. Това говори, че програмите преследват не само общо развитие на физическите качества, но едновременно с това и целенасочено решаване на специфични двигателни задачи.  Спецификата в тренировъчните програми обединява елементите на системата в едно цяло с характерно за нея поведение.

Вътре в  отделните тренировъчни модули промените са постепенни, докато тези между тях, са скокообразни. Преминаването към  новото качествено състояние става в точката на изгубване на стабилност на системата /обяснено от квантовата физика като “точка на относителна флуктация”/ (М. Гъдев 2014) – от аспект на практиката, това говори за възможността, всяко по-значително колебание в нивата на силата, бързината и издръжливостта да доведе до дестабилизиране на системата.

С асинхронното, фазово развитие на физическите качества се формира триизмерна деформация, изкривяване на пирамидата, която се разширява и свива по специфичен за всеки модул  начин.  В резултат на 5-7 последователни целенасочени стресови тренировки за дадено качество се преминава в ново състояние на работен режим, основан на нова “синергична организация на динамичния силов спектър”на нервно-мускулния апарат.

Шесте модула са белязани фигуративно със 6 типа пирамиди (бифуркации), формиращи 6 “функционални модела”притежаващи специфична “бифуркационна памет”.  Всеки модел е в състояние на относително равновесие (временна адаптация), изразена на графиката с отправните точки върху пирамидалните повърхности, образувани от нивата на силата, бързината и издръжливостта.

Постепенното изменение на модела на пирамидите в шесте модула, следствие  тренировъчните въздействия, води до целенасочени фазови деформации, изразяващи се в промяна на пространствено-времевите му характеристики, бележещи новите качествени изменения на динамико-кинематичните параметри на движенията. Отначало процесът е свързан с разширяване на техния фазов обем, а това означава, че в условия на тренировъчно разнообразие широко се застъпват средствата на общо физическата подготовка. Колкото по-големи са възможностите в това отношение, толкова по-големи са и тези за формиране на нови типове взаимовръзки и адаптируемост на базата на синергичния подход. С напредване на подготовката по модули, фазовия обем се стеснява, като постепенно атракторите на относително неустойчивата система се сливат в единна основна функционално стабилна структура в последния 6-ти модул от схемата. Така се осъществява поетапния преход на физическите качества в двигателни възможности и способности за тяхната ефективна реализация в игрова обстановка.  Впрочем, относително стесняване на модела се програмира в края на всеки от шесте моула. Така формираното разнообразие от средства в началото на всеки модул, постепенно се намалява до най-значимите и полезни за развитието на основното за модула двигателно качество (основен атрактор).  С цел поддържане напр. на базовото качество- силата, броя на използваните неспецифични средства в последния, 6-ти модул се свежда до 3-4.

Въпреки че говорим за успоредност в развитието на физическите качества, то само едно за дадения модул е ключово (основен атрактор). Достигането на определено ниво в развитието му, “отключва” прехода към новото качествено състояние на психо-моторна подготвеност. В първи и втори модул това качество е силата, в трети е взривната сила, в четвърти- бързината, в пети- скоковата и скоростната издръжливост, в шести- ловкоста, като способност интегрираща постигнатото в предходните модули).

Моделът на многогодишна подготовка има спираловиден характер, което показва известната цикличност на използваните тренировъчни средства и методи.

В  специални две ръководства, на примера на волейболната игра и кондиционния фитнес са посочени модулните тренировъчни комплекси; средствата и технологията на работа по модули; направена е теоретична обосновка на методиката за развитие на двигателните качества и способности; на съдържанието и структурата на подготвителната, основната и заключителната част на тренировъчното занимание; техниката на изпълнение на силовите, лекоатлетическите и функционално-координационните упражнения и тези за стабилизация, превенция и баланс; дишането, пазенето и мерките за безопасност и др . Ръководствата са разработени за нуждите на играта волейбол и фитнеса и са озаглавени съответно “Кондиционната подготовка във волейбола”   и “Фитнесът”.  През 2020 год. излиза от печат монографията „Съвременни аспекти на кондиционната подготовка в спорта“ където е обяснено как цялостната концепция е приложена и в други спортове и фитнеса.

Практическата и част е разработена и експериментирана на територията на изградените от автора тренировъчни зали на JK Fitness LTD.

Материално обезпечаване:

За обезпечаване на програмния продукт, на територията на JK GYM Nautilus, гр. София, бул. България, кв. Манастирски ливади (ЖК Бокар 33) e изградена специализирана комплексна тренировъчна зала за силова, лекоатлетическа и функционалнo-координационна тренировка, оборудвана с авторски съоръжения и уреди, инерционни платформи, машина за теглене, специални балансни платформи, комплексна станция Clock 12 на американската фирма Quincy, свободни тежести, механични кардиоуреди и др.
За обезпечаване кондиционната подготовка на състезателите от индивидуалните спортове и по-специално по бокс, карате, таекуондо и ММА е изграден „JK PRO GYM“, гр. София, Околовръстен път 191.
За нуждите на процеса на тестиране и  контрол на подготовката се използва тестова апаратура:  “Achillex-jump”n run” на Humotion (Германия); Sensorize (Италия); Multi Sport Speed Radar (Англия); Alatech Heart Monitor MB100 (Тайван);  In Body 3 на Bio Spase (Корея); уреди за ръчна и станова динамометрия на MSD (Белгия) и др. (за повече информация виж: тренировъчна база)!

Практическа реализация на концепцията:

Цялостната програма е експериментирана и практически реализирана научна концепция.
Първоначално е експериментирана е с три български отбора по волейбол: на Левски-Сиконко /2009-10 г./, Марек Юнион- Ивкони гр. Дупница /2011-15 г./ и двойката по плажен волейбол жени Ася Динова– Светла Ангелова /2012 г./, всички станали шампиони на България. След експерименталния етап, тренировъчната система за  кониционна поготовка е въведена в редица отбори у нас и чужбина (по специално Италия и Русия, от кондиционните треньори работещи с Радостин Стойчев и Пламен Константинов). Въведена е и в редица индивидуални и бойни спортове – лека атлетика, бокс, джудо, карате, таекуондо, ММА бойци и др.

По програмата лично с автора са работили и Елица Василева, Добриана Рабаджиева 2014 год., Страшимира Филипова 2015 год., Матей Казийски от 2013 год., както и редица други изявени спортисти от други спортове – Олимпийската шампионка по стрелба Мария Гроздева, Европейската шампионка по автомобилизъм Екатерина Стратиева, най-добрият български състезател по голф Любомир Костов, най-добрия ни сноубордист Радослав Янков и други състезатели от националните и олимпийски гарнитури на България, вкл. националния отбор по волейбол, спечелил сребърните медали на Първите Европейски Олимпийски игри в Баку-2015 год (за подготвени от автора състезатели виж „Състезатели“!.
Програмния продукт е експериментиран и внедрен във фитнеса и физическата подготовка на деца от училище Юрий Гагарин, гр. Камчия и училище Саво Ценов Савов, гр. Пирдоп, под формата на „JK Kid Motion“.