Упражнения за равновесна устойчивост и баланс и превантивно-динамизиращи упражнения

Начало / За мен / Публикации / Упражнения за равновесна устойчивост и баланс и превантивно-динамизиращи упражнения

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. „Спорт и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 1, 2018 год.

Състезателната обстановка изисква състезателят да реагира бързо от различни изходни, често нестабилни положения. Бързото възстановяване на баланса и преразпределянето на центровете на тежестта на отделните звена на тялото създават подходящите условия за отскок или придвижване в състезателна обстановка. Сравнително не малката честота на травмите са получавани при приземяване след отскок – напрежението в ексцентричната фаза на мускулите поемащи тежестта на тялото е голямо и равновесната устойчивост в момента на приземяването често се нарушава. В зависимост от телесната позицията натоварването върху определени мускули е огромно. Това прави работата за равновесие и баланс от особена важност за повишаване силовия потенциал на мускулите. Разгледания в публикацията тип упражнения повишават чувствителността на проприорецепторите разположени в мускулните вретена и телцата на Голджи, подобрявайки нервно-мускулната координация и способността за контрол на движенията. Тренировъчната система „JK Fit Motion” предлага в подготовката на елитни състезатели да се използва „стато-динамичния метод”, при който тялото или част от него работи в статичен режим, а крайниците или други части на тялото – в динамичен. За целта се използват десбалансиращи уреди или допълнителни дразнители, извеждащи тялото и неговите части извън състоянието на равновесна устойчивост, което налага прецизен контрол от страна на изпълнителя. В публикацията се препоръчва да не се дестабилизират части на тялото, работещи срещу голямо съпротивление, както и да се обръща специално внимание върху това, че в повечето случаи завършващите действия в игрови условия са след отскок, когато състезателят е във въздуха. Именно това и налага въвеждането на динамични равновесни упражнения, изпълнявани от безопорно положение. Такива упражнения ще изградят способност за прецизен контрол на преразпределението на отделните части на тялото, с цел запазване на неговото равновесие във въздуха. В хода на спортна подготовка, постепенното заместване на превантивно-стабилизиращите с превантивно-динамизиращи упражнения е наложително, поради интензифицирането и специализирането на тренировъчния процес и нарастващия риск от контузии. По-късно, когато е изградена солидна база от сила, бързина, издръжливост и гъвкавост акцентът в подготовката може да се насочи към функционално-координационните тренировки за ловкост.