Превантивно-стабилизиращите упражнения в кондиционната подготовка в спорта

Начало / За мен / Публикации / Превантивно-стабилизиращите упражнения в кондиционната подготовка в спорта

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. „Спорт и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 6, 2017 год.

В публикацията се разглежда ролята и значението на превантивно-стабилизиращите упражнения в кондиционната подготовка на спортистите. Направена е класификация на упражненията и са разгледани начините на използването им в различните етапи на подготовка. Разкрити са закономерностите и взаимовръзките между функционалните им свойства с напредване на тренираността и трансформирането им във функционално-координационни средства със специфично въздействие.
Този тип упражнения са наречени така поради значимостта им като превенция срещу травми, както и за укрепване на мускулите стабилизатори, фиксатори, ротатори и антагонисти, играещи основно поддържаща роля в движенията. Ролята на тези мускули е фактор в процеса на синергирането на усилията ни в желана посока при изпълнение на разнообразни двигателни действия, както и за заемане на балансирано стабилно състояние при тях. Визираните мускули, често определяни като второстепенни, придобиват първостепенна значимост в различните спортни дисциплини, изискващи бързи смени на позициите и движенията, при нарастващ риск от контузии. Обикновено тези мускули се уморяват по-рано от основните, с което се нарушава правилната състезателна поза. Нарушаването на позата е свързано и с често срещаното явление на компенсиране на понижени силови възможности на един мускул от друг, което променя биомеханичната характеристика на движенията на опорно-двигателния апарат.
Превантивно-стабилизиращите упражнения спомагат за запазване на правилната позиция на костните лостове, а оттам и на цялото тяло чрез активното участие на определени мускули от гореспоменатите. Поради това в материала се разглеждат в тясна връзка с упражненията за равновесна устойчивост и баланс. Споделя се мнението, че важността на превантивно-стабилизиращите упражнения при подрастващите спортисти е от първостепенно значение за началната им подготовка, заради което са препоръчани за изпълнение, особено в началните етапи на спортна подготовка.