Последователно активиране на фазични и тонични двигателни единици като метод за комплексно развиване на двигателните качества

Начало / За мен / Публикации / Последователно активиране на фазични и тонични двигателни единици като метод за комплексно развиване на двигателните качества

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. „Спорт и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 1, 2017 год.

Възможността за комплексно развиване на двигателните качества /сила, бързина, издръжливост/ в условията на серии фитнес натоварване, се обосновава с факта, че живият организъм е изграден от функционално неразривно обвързани една с друга тъканни структури. Затова, процесът на натоварването в спорта, в насока развиване на конкретно двигателно качество, не е строго лимитиран по функционално проявление; тренировъчният ефект от него повлиява благоприятно /в по-малка или по-голяма степен/ развиването и на другите двигателни качества – става въпрос за процес на тренировъчен трансфер, на взаимно потенциране развиването на двигателните качества.
Предложеният в публикацията тренировъчен метод се базира върху обстоятелството, че натоварване с различна интензивност ангажира в работа различен тип двигателни /моторни/ единици /ДЕ/. Методът е включен в тренировъчната система за кондиционна подготовка “JK Fit Motion“. Комплексното развиване на двигателните качества се състои в изпълнение на дадено упражнение в 2 серии: всяка серия обхваща 5 последователно изпълнявани натоварвания с низходящо-възходящо променяща се интензивност /93%, 75%, 45%, 70% и 90% от максимално възможната/, при брой повторения до отказ; интервалите от време за почивка между отделните натоварвания във всяка серия са съответно 30 сек., 30 сек., 1,5 мин и 3 мин., а тези между сериите – около 5 мин. Схемата на натоварване /брой подходи, % на интензивност и време на почивки/ е конструирана с оглед комплексно въздействие в насока: повишаване максималната сила и мощ /при натоварване с 93% интензивност/; повишаване силата и нарастване на мускулната маса /- при 75%/; развиване на силовата издръжливост /- при 45%/; работа за маса и сила /- при 70%/; и повишаване на максималната сила /при натоварване с 90% интензивност/.
Методът на последователно низходящо-възходящо променяща се интензивност на натоварване с дадено упражнение в отделните серии, е подходящ за взаимнопотенциращо се цялостно подобряване качествените характеристики на мускулатурата. Методът допринася и за „работно” разнообразие в целенасочено силови тренировки, чрез планиране на съответната двигателна специфика, смяна на интензивността, обема и плътността на натоварванията.
Методът на последователното активиране на фазични и тонични двигателни единици е широко застъпен сред трениращите фитнес в JK GYM Nautilus, а използването му през последните 2 години, доказа ефективността му по отношение на комплексното развиване на основните двигателни качества – сила, бързина и издръжливост. Методът използвахме през 2015 и 2016 год. и в кондиционната подготовка на висококвалифицирани състезатели, като Матей Казийски, Николай Николов, Боян Йорданов, Валентин Братоев, Страшимира Филипова, Елица Василева и др.