Development of the motor skills of adolescent volleyball players through using TRX („Total Resistance exercise“) training equipment

Начало / За мен / Публикации / Development of the motor skills of adolescent volleyball players through using TRX („Total Resistance exercise“) training equipment

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. Series on biomechsnics, бр.1, 2020 год.
Издателство: БАН
ISSN: 1313-2458

Разработката информира за изграждането на елементарно, но ефективно тренировъчно TRX съоръжение в училище. Изградена е и апробирана тренировъчна програма от упражнения, изпълнявана на съоръжението от две групи ученици. Групата тренирала по програмите с преимуществено използване на TRX е показала по-високи резултати от групата тренирала по стандартните учебни програми по физическо възпитание в училище.
Целта на изследването е да се провери по емпиричен път как работата на TRX съоръжение повлиява развиването на двигателните качества и способности: сила, бързина, издръжливост, гъвкавост, ловкост, както и в частност – координацията, равновесната устойчивост и баланс, контрол на движенията и степен на травматичност при подрастващи волейболисти.
Задачите на изследването са свързани с проучване на специализирана литература по темата, разработване на методика за упражнения с TRX, тестиране на експериментална и контролна група преди и след изследването, организиране и провеждане на тренировъчен процес с TRX и анализ на получените резултати.
Обект на изследването са развиването на двигателни качества на подрастващите волейболисти, а предметът се състои в проверка на това по какъв начин работата с TRX подпомага оптималното развиване на двигателните качества при ученици, занимаващи се с волейбол.
Основният извод от изследването е, че работата с TRX оборудване при подрастващи волейболисти дава бързи и отлични резултати, като подпомага развиването на техните двигателни качества и способности и ги подготвя за по-добра реализация в спорта за високи постижения. Екипът, организирал и провел научното изследване, препоръчва включването на заниманията с TRX в учебните планове по Физическо възпитание и спорт, предложени от МОН. Екипът, който е разработил и подробна техническа документация, гарантираща ефективност, сигурност и безопасност при работа счита, че TRX съоръжението трябва да стане част от оборудването на салоните по физическо възпитание в училищата.