Програмите за двигателна активност спорт включват отделни комплекси/модули от упражнения с приоритетна насоченост към развитие на основните физически качества, мускулатурата, координационните възможности, баланса, ловкостта и намаляване на телесните мазнини. Разработени са на основата на закони на квантовата физика.

Това, което обединява всички програми във Fit Motion TNS е, че тяхната насоченост е към развитие на качества, способности и умения, обслужващи човека в неговото ежедневие или в екстремални ситуации, както и такива водещи до висока ефективност на спортно-състезателната дейност (Fit Motion – Profesional).

Комплексите се използват последователно или успоредно-последователно, като модулни тренировки включени в микро и мезоцикли, по въведена от нас блокова схема. Изборът на един или друг модул, както и включените в него упражнения  зависи от нивото на подготвеност, възрастта, пола, задачите решавани в хода на тренировките, желанието на практикуващия, динамиката в развитието на физическите качества и др. В същото време те имат индивидуален характер и за това могат да са изработени за всеки конкретен случай.

Разнообразието от използваните тренировъчни методи, средства и уреди (повечето от които авторски) е голямо, и дава възможност за взаимнозаменяемост, при спазване на основните педагогически и тренировъчни принципи.

Основната идея в програмния продукт е трансформирането на изградените физическите качества в способности за тяхното ефективно използване в ежедневния живот, или професионалния спорт.

Концепцията е описана в специална презентация на Колеж по спорт „Био Фит“ и НСА  „Васил Левски“ от 2014 год. и е със запазени авторски права.

За нуждите на професионалния спорт е издадено ръководството „Кондиционна подготовка във волейбола“, с автори доц. Юлиан Карабиберов и Найден Найденов и консултанти Радостин Стойчев и проф. Константин Бичев.

За информация виж: https://fitmotion.eu